Uthyrningskontrakt!

Uthyrning av övernattningsrum Backenhus 2

För att boka övernattningsrummet  förbinder sig hyrestagaren att följa nedanstående  regler:

 • Hyrestagaren ska vara boende på området Backenhus 2.
 • Uthyrningen är satt till max 3 dagar i följd.
 • Hyrestagaren är ansvarig att informera övriga personer som är delaktiga under denna uthyrningsperiod, vilka regler som gäller.

Övernattningsrummet uthyres…………nätter med incheckning…………utcheckning…………….

 • En depositionsavgift på 500 kr erläggs med underskrift av detta kontrakt.
 • Det åligger hyrestagaren att lämna lokalen i befintligt skick och väl städat
 • Vid återlämnandet, se även regler för städning som sitter på dörren till övernattningsrummet.
 • Hyrestagaren skall väl vårda och akta den upplåtna egendomen, samt ersätta för skada eller förlust av inventarier i övernattningsrummet.
 • Depositionen återfås efter hyrtidens slut då en godkänd besiktning av övernattningsrummets städning är gjord av föreningens representant.
 • Föreligger det oklarheter i beslut om uthyrning/bokning åligger de föreningens
 • Representant att inhämta samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse för tillstånd till uthyrning.
 • 2 representanter från styrelsen har rätt att avhysa under pågående uthyrning om reglerna inte följs.

Detta avtal är skrivet i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Genom underskrift kvitterar hyrestagaren 1 st. uppsättning av nyckel till övernattningsrummet..

———————–
Ort och datum

————————                                                      ———————————–
Föreningens representant                                                Hyrestagare

————————————
Adress och tfn nr

Utskriftsbar PDF av uthyrningskontraktet