Lagändring i Bostadsrättslagen 2023-01-01

7 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar
   1. ingrepp i en bärande konstruktion,
   2. installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,
   3. installation eller ändring av anordning för ventilation,
   4. installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet, eller
   5. någon annan väsentlig förändring av lägenheten.

För en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden krävs alltid tillstånd för en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas.

Styrelsen får vägra att ge tillstånd till en åtgärd endast om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Ett tillstånd får förenas med villkor. Om bostadsrättshavaren är missnöjd med styrelsens beslut får han eller hon begära att hyresnämnden prövar frågan. Lag (2022:1026).

Man har exempelvis lagt till ordet installation i punkt 2 och 3 och man har lagt till hela punkt 3 och 4.

/Styrelsen