Uthyrningskontrakt!

Uthyrning av Kvarterslokal Backenhus 2

För att boka kvarterslokalen ska den som hyr dvs. hyrestagaren förhålla sig till följande regler:

Hyrestagaren ska vara boende på området Backenhus 2 och inneha en ålder av 18 år.
Hyrestagaren ska vara i lokalen under uthyrningen, uthyrningen är satt till max 3 dagar.
Hyrestagaren är ansvarig att informera övriga personer som är delaktiga under
denna uthyrningsperiod, vilka regler som gäller.

Max antal personer som får vistas i lokalen är 30 st

Lokalen uthyres from………………… tom……………

En depositionsavgift på 200 kr erläggs med underskrift av detta kontrakt.

Det åligger hyrestagaren att lämna lokalen i befintligt skick och väl städat
vid återlämnandet, se även regler för städning som sitter på dörren till
Kvarterslokalen.
Hyrestagaren skall väl vårda och akta den upplåtna egendomen, samt
ersätta för skada eller förlust av inventarier i kvarterslokalen.
Hyrestagaren får inte utan tillstånd upplåta eller överlåta uthyrning
till någon annan.
Depositionen återfås efter hyrtidens slut då en godkänd besiktning av kvarterslokalens
städning är gjord av föreningens representant.

Föreligger det oklarheter i beslut om uthyrning/bokning åligger de föreningens
Representant att inhämta samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse
för tillstånd till uthyrning.
2 representanter från styrelsen har rätt att avhysa under pågående uthyrning
om reglerna inte följs.
Detta avtal är skrivet i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Genom underskrift kvitterar hyrestagaren 1 st. uppsättning av nyckel till kvarterslokalen.

————————— ——————————–
Ort och datum Hyrestagare

—————————-                     ———————————–
Föreningens representant Adress och tfn nr

Utskriftsbar PDF av kontrakt.